केन्द्रिय उप-समिति

केन्द्रिय उप-समिति

Gurung Lama Buddhist Association

पूजा विभाग
१) लामा कुबेर गुरुङ (९८४१३३८११५)
२) लामा प्रेम गुरुङ (९८०८४८३१९०)
३) धिराज गुरुङ (९८१९१७३३८७)
४) झम्पाल टासी गुरुङ (९८१८८८५५०९)
(५) सोनाम गुरुङ (९८१८११४७१५)

भोजन विभाग
१) लामा भद्र ब. गुरुङ (९८४६०५७४२६)
२) लामा अमृत गुरुङ मडुवा (९८०६५६०३३७)

प्राविधिक तथा सांस्कृतिक संयोजक
१) दिपेन गुरुङ (९८०३९०११०३)
२) लेखराज गुरुङ (९८०४०३८१६६)
३) अमृत गुरुङ घान्दुक (९८०४१६५४२८)